IMG_0787به گزارش روابط عمومی بخشداری صفادشت روز پنج شنبه مورخه ۳/۷/۹۳ جلسه ای با حضور یقین لو معاونت بخشداری صفادشت ، رئیس و اعضای شورای اسلامی بخش صفادشت ، آقای اکبری معاونت پشتیبانی اداره آموزش و پرورش شهرستان ملاردوآقای جانمحمدی مدیر مجتمع شبانه روزی دهستان اخترآباد به منظور بررسی وضعیت مدارس روستایی اخترآباد بویژه در حوزه ایاب و ذهاب دانش آموزان برگزار و پیشنهاداتی جهت بهتر شدن وضعیت از سوی شورای اسلامی بخش ارائه گردید.
عارف اکبری معاون اداره آموزش و پرورش شهرستان ملارد ضمن برشمردن محدودیتهای موجود کمافی السابق خواستار مساعدت و همکاری شورای اسلامی بخش در اداره مدارس روستایی بویژه دهستان اخترآباد شد.