به گزارش روابط عمومی بخشداری صفادشت مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۵ جلسه ای در خصوص هیات امناء بی بی سکینه(س) راس ساعت ۹ صبح به ریاست
بخشدار محترم صفادشت ریس محترم شورای شهر صفادشت دکتر خدایار عضو شورای شهر ریس اوقاف وامور خیریه شورای شهر ماهدشت وعضو هیت امناه بی بی سکینه(س) بر گزار گردید.