به گزارش روابط عمومی بخشداری صفادشت دیدار اعضای محترم شورای اسلامی  بخش صفادشت بامعاونت بخشدارصفادشت آقای مرادی صورت پذیرفت .