به گزارش روابط روابط عمومی بخشداری ضصفادشت راس ساعت ۸/۳۰ به صدا درامدن زنگ انقلاب در مدرسه عصمت صفادشت دخترانه با حضور امام جمعه صفادشت وبخشدار صفادشت اقای انصاری شورای شهر شهردار محترم اموزش وپرورش ملاردوجمعی از معلمین محترم  برگزار گردید.