به گزارش روابط عمومی بخشداری صفادشت جلسه انجمن کتابخانها راس ساعت  ۸ صبح با حضور بخشدار محترم صفادشت اقای انصاری و ریس شورای صفادشت اقای اجاق وشهردار محترم صفادشت  اداره ارشاد وریس کتابخانهای شهرستان ملاردواموزش پرورش برگزار گردیید.IMG_2250