به گزارش روابط عمومی بخشداری صفاشت درروز سه شنبه ۱۳/۳/۹۳ صمد حسینی بخشدار صفادشت به منظور بررسی مشکل کمبود آب روستای سلمیان به اتفاق رئیس اداره آبفار از تأسیسات آبرسانی روستای مذکور بازدید بعمل آورد و پس از بررسی مقرر گردید ظرف روز جاری از سوی اداره آبفار تعمیرات لازم بر روی شبکه آب شرب روستا انجام گیرد.

IMG_5850 IMG_5852 IMG_5854